ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemeen

W. van de Geijn Life Coaching & Consultancy staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder het nummer 61148032

Alleen met uw toestemming zal ik derden informeren over het verloop van de sessies. Indien ik informatie over u wil opvragen bij anderen, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vraag ik ook altijd eerst uw toestemming.

U vrijwaart mij tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die u verstrekt en uit de eventuele contacten en overeenkomsten met derden die voort kunnen vloeien uit gesprekken die u met mij heeft gehad

 

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen W. van de Geijn Life Coaching & Consultancy en haar cliënten voor wat betreft persoonlijke consulten. Een overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke aanmelding van de cliënt en de aanvaarding van de aanmelding door W. van de Geijn Life Coaching & Consultancy .

 

Definities
De coach is degene cq de rechtspersoon die het consult verzorgt, de cliënt is de persoon die zich heeft aangemeld. Een consult is de individuele sessie met de coach.

Annuleren en verzetten van een consult De cliënt kan zich voor een consult 48 uur van tevoren kosteloos afmelden of de afspraak verzetten. Bij niet of te laat verschijnen, of niet tijdig annuleren van een afspraak is cliënt de volledige kosten van het consult verschuldigd.

 

Uitvoering van de opdracht
W. van de Geijn Life Coaching & Consultancy streeft ernaar om geplande afspraken te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde afspraak echter onverhoopt geen doorgang kan vinden is W. van de Geijn Life Coaching & Consultancy hiervoor jegens cliënt niet aansprakelijk. De met W. van de Geijn Life Coaching & Consultancy  gesloten overeenkomst leidt voor W. van de Geijn Life Coaching & Consultancy tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

 

Betaling

1.        W. van de Geijn Life Coaching & Consultancy is te allen tijde gerechtigd betaling vooruit te verlangen.

2.        Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bezwaren m.b.t. de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Auteursrecht
Het auteursrecht is geldig op alle door de coach verstrekte teksten. Het is niet toegestaan om deze teksten te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

 

 

Aansprakelijkheid
Life Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al of niet opvolgen en/of interpreteren door de cliënt van aanbevelingen in de schriftelijke teksten door de coach verstrekt en/of van mondelinge aanwijzingen door de coach tijdens of na het consult en/of tijdens de telefoongesprekken, e-mails e.d. gedaan. Life Coach sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval tijdens of na het coaching traject, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.Deze website is gemaakt met Jimdo!

Met Jimdo kan iedereen gratis en zonder programmeerkennis een eigen website maken. Kies een design, pas het klik voor klik aan je wensen aan, voeg je inhoud in een paar seconden toe en klaar!
Meld je nu via nl.jimdo.com aan voor een gratis website.